Regulamin strony internetowej Akademii Super Malucha

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej Akademii Super Malucha (dalej zwanej „Stroną”) oraz warunki uczestnictwa w zapisach online na równoczesne zajęcia dla dzieci.
 2. Operatorem Strony oraz Administratorem danych osobowych jest Akademia Super Malucha sp. z o.o., z siedzibą przy ulicy Starzyńskiego 11/34, 35-508 Rzeszów. NIP: 5170423771.
 3. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Strony, można skontaktować się z operatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@akademiasupermalucha.pl.

§ 2. Warunki uczestnictwa

 1. Zapisy na zajęcia online dostępne są dla dzieci w wieku określonym przez Akademię Super Malucha określone w danej tematyce zajęć.
 2. Osoba reprezentująca dziecko może dokonać zapisu na zajęcia online za pośrednictwem formularza dostępnego na Stronie.
 3. W celu dokonania zapisu konieczne jest podanie wymaganych danych osobowych uczestnika oraz danych kontaktowych rodzica lub opiekuna prawnego w formularzy zapisu.
 4. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu oraz instrukcji udostępnionych przez Akademię Super Malucha w związku z uczestnictwem w zajęciach. Przy zajęciach roniących się tematycznie jest dołączony regulamin uczestnictwa. Regulamin jest udostępniany w trakcie dokonywania zapisu na zajęcia i przesyłany na podany adres mailowy po dokonaniu zapisu na zajęcia.

§ 3. Płatności

 1. Za uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Akademie Super Malucha pobiera opłatę określoną w cenniku oraz w systemie zapisów dostępnym na Stronie w zakładce https://akademiasupermalucha.pl/zapisz-sie/ .
 2. Koszty różnią się od rodzaju organizowanych zajęć.
 3. Uczestnik może dokonać płatności za pomocą systemu płatności Tpay lub poprzez tradycyjny przelew bankowy.
 4. Po zaksięgowaniu opłaty na koncie Akademii Super Malucha, uczestnik otrzyma potwierdzenie zapisu na zajęcia.

§ 4. Ochrona danych osobowych

 1. Administrator danych osobowych gwarantuje ochronę prywatności uczestników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Dane osobowe uczestników przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zapisów na zajęcia online oraz w zakresie określonym w Polityce Prywatności dostępnej na Stronie.
 3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub usunięcia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5. Reklamacje

 1. Rodzic ma prawo zgłaszać reklamacje związane z usługą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Akademii Super Malucha wskazany w niniejszym regulaminie.
 2. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi maksymalnie 14 dni roboczych, liczonych od daty otrzymania reklamacji.

§ 6. Wymagania techniczne

 1. Dostęp do strony internetowej i formularza rejestracji możliwy jest na urządzeniu komputerowym lub mobilnym przy spełnieniu następujących warunków:
  • Korzystanie z jednej z następujących przeglądarek: Internet Explorer, Microsoft Edge, Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari.
  • Korzystanie z jednego z systemów operacyjnych: Windows, macOS, Linux/Ubuntu.
  • Stałego dostępu do sieci Internetowej
 2. Do dokonania rezerwacji za pośrednictwem formularza, konieczne jest posiadanie przez rodzica:
  • Rachunku bankowego.
  • Konta poczty elektronicznej.
  • Telefonu komórkowego.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Akademia Super Malucha zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie. Zmiany regulaminu będą publikowane na Stronie i wchodzą w życie w dniu ich opublikowania.
 2. Wszelkie spory wynikłe z korzystania ze Strony lub związane z zapisami online będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Akademii Super Malucha.
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie.